Świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jeleniej Góry


Powierzenie Spółce zadań własnych miasta Jeleniej Góry nastąpiło na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 562.LX.2014 z dnia 30 września 2014 roku. Przedmiotowa uchwała została podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 236) oraz art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE.

MPGK sp. z o.o. realizuje powierzone jej zadania w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Jeleniej Góry. Szczegółowy sposób wykonywania powierzonych zadań określają umowy wykonawcze zawarte pomiędzy Miastem i Spółką.
Zakres wykonywanych zadańAktualne informacje dotyczące realizacji zadań w ramach umowy wykonawczej


Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania