REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 zlokalizowanego na terenie miasta Jelenia Góra ul Wolności 161/163

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Jeleniej Górze, zwanych dalej PSZOK.

§ 2. PSZOK przyjmują nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na terenie Miasta
Jelenia Góra, z przeznaczeniem do przetwarzania lub unieszkodliwiania.

§ 3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi
i środowiska.

§ 4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

§ 5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 1. W PSZOK nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.

§ 2. PSZOK przyjmują odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w każdą sobotę
w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK.

§ 4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem
utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Jeleniej Góry” i nie mogą być zanieczyszczone innymi
odpadami.

§ 5. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK, który na wniosek dostarczającego
wydaje potwierdzenie przyjęcia odpadów.

§ 6. 1. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie
Miasta Jelenia Góra:- papier i tektura – kod 20 01 01,

 • opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01,
 • tworzywa sztuczne – kod 20 01 39,
 • opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02,
 • metale – kod 20 01 40,
 • opakowania z metali – kod 15 01 04,
 • opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05,
 • szkło – kod 20 01 02,
 • opakowania ze szkła – kod 15 01 07,
 • odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01,
 • opakowania z drewna – kod 15 01 03,
 • drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38,
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 37*,
 • leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32,
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31*,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 27*,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) – kod 15 01 10*,
 • opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*,
 • kwasy – kod 20 01 14*,
 • alkalia – kod 20 01 15*,
 • odczynniki fotograficzne – kod 20 01 17*,
 • rozpuszczalniki – kod 20 01 13*,
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 29*,
 • detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30,
 • mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych – kod 13 02 05*,
 • syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – kod 13 02 06*,
 • inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – kod 13 02 08*,
 • baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie – kod 20 01 33*,
 • baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – kod 20 01 34,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki – kod 20 01 35,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – kod 20 01 36,
 • urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod 20 01 21*,
 • odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,
 • tekstylia – kod 20 01 11,
 • odzież – kod 20 01 10,
 • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – kod 20 01 19*,
 • środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 20 01 80,
 • oleje i tłuszcze jadalne – kod 20 01 25,
 • oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 26*,
 • zużyte opony – kod 16 01 03,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego do 0,1 Mg od mieszkańca rocznie:
  • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – kod 17 01 01,
  • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - kod 17 01 03,
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - kod 17 01 07,
  • drewno – kod 17 02 01,
  • szkło – kod 17 02 02,
  • tworzywa sztuczne – kod 17 02 03,
  • mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 – kod 17 03 02,
  • miedź, brąz, mosiądz – kod 17 04 01,
  • aluminium – kod 17 04 02,
  • ołów – kod 17 04 03,
  • cynk – kod 17 04 04,
  • żelazo i stal – kod 17 04 05,
  • cyna – kod 17 04 06,
  • mieszanina metali – kod 17 04 07,
  • kable inne niż wymienione w 17 04 10 – kod 17 04 11,
  • tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 – kod 17 05 08,
  • materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – kod 17 06 04,
  • materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 – kod 17 08 02,
  • odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – kod ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – kod 17 09 04,
  • usunięte tynki, tapety, okleiny itp. – kod 17 01 80,
  • odpadowa papa – kod 17 03 80.

2. Zarządzający PSZOK umieszcza w miejscu ogólnie dostępnym tablicę informacyjną, zawierającą dane
identyfikacyjne: nazwa, adres i nr telefonu, wykaz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych oraz dni
i godziny pracy PSZOK.

3. Zarządzający PSZOK ma obowiązek przyjmowania odpadów, wymienionych w §6 ust. 1, dostarczonych
przez właścicieli nieruchomości, po okazaniu (do wglądu) dokumentu potwierdzającego obowiązek
dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra (np. kopii
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu,
zawiadomienia o wysokości opłat za lokal, itp.).

4. Zarządzający PSZOK waży przyjęte odpady przy ich odbiorze i wprowadza ilość do ewidencji wraz ze
wskazaniem ulicy i numeru nieruchomości.

5. Zarządzający PSZOK ma obowiązek prowadzenia ewidencji przyjmowanych w PSZOK odpadów,
zawierającej informacje o: rodzaju, kodzie, masie odebranych odpadów, nazwy ulicy i numeru nieruchomości,
z której przyjęto odpad, dacie ich dostarczenia do PSZOK oraz sposobie i miejscu ich dalszego
zagospodarowania.

6. Zarządzający PSZOK ma obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań zawierających:

 • rodzaj, kod, masę dostarczonych odpadów do PSZOK,
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 1067 rodzaj, kod, masę  odpadów przekazanych do zagospodarowania oraz sposób i miejsce ich zagospodarowania.

§ 7. 1. PSZOK prowadzi okresowe mobilne zbiórki odpadów problemowych, zgodnie z ustalonym
harmonogramem zbiórki.

2. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na
terenie Miasta Jelenia Góra:

 • leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32,
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31*,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 27*,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami
 • ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) – kod 15 01 10*,
 • opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*,
 • kwasy – kod 20 01 14*,
 • alkalia – kod 20 01 15*,
 • odczynniki fotograficzne – kod 20 01 17*,
 • rozpuszczalniki – kod 20 01 13*,
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 29*,
 • detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30,
 • mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych – kod 13 02 05*,
 • syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – kod 13 02 06*,
 • inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – kod 13 02 08*,
 • baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie – kod 20 01 33*,
 • baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – kod 20 01 34,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki – kod 20 01 35,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – kod 20 01 36,
 • urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod 20 01 21*,
 • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – kod 20 01 19*,
 • środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 20 01 80,
 • oleje i tłuszcze jadalne – kod 20 01 25,
 • oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 26*,

3. Odpady niebezpieczne należy przyjmować w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację.

§ 8. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione
podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 1. Wszelkie informacje o pracy punktów można uzyskać u Zarządzających PSZOK lub Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

§ 2. Skargi i wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach pracy urzędu, w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

§ 3. Regulamin korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na
stronie internetowej Zarządzających PSZOK i Miasta Jelenia Góra.
 

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania