Rodzaje odpadów

Uchwała nr 41.VII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

RODZAJE ODPADÓW PRZYJMOWANYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH DO PUNKTU DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW W JELENIEJ GÓRZE (zgodnie z decyzją nr 2/d,z,t,o/2007 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5.04.2007 r., znak: OSR.7660-14-2/d,z,t,o/07, zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów).

 

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

1.

Papier i tektura

20 01 01

2.

Szkło

20 01 02

3.

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 21*

4.

Urządzenia zawierające freon

20 01 23*

5.

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 33*

6.

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 34

7.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 35*

8.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

9.

Tworzywa sztuczne

Opakowania z tworzyw sztucznych

20 01 39

15 01 02

10.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

* odpad niebezpieczny

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania