Odpady

Szanowni Państwo!

Szereg odpadów powstających w gospodarstwach domowych, ze względu na swoje właściwości fizyczne (np. łatwopalność, wybuchowość) lub chemiczne (np. zawarte substancje, metale ciężkie) stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Substancje niebezpieczne przedostając się do środowiska naturalnego np. do wód powierzchniowych lub gruntowych, pogarszają ich jakość, jak również mogą powodować zachwianie równowagi biologicznej w środowisku. Do tego typu substancji należą m.in. metale ciężkie: Pb, Cd, Ni zawarte w bateriach i akumulatorach, Hg zawarta w świetlówkach i termometrach, rozpuszczalniki organiczne zawarte w farbach i lakierach, freon zawarty w urządzeniach chłodzących – lodówki.

 

Mając na uwadze stwarzane zagrożenie przez odpady, a zwłaszcza odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych, należy wprowadzić zasady prawidłowego ich zagospodarowania poprzez wydzielenie ze strumienia odpadów, a następnie ich odzysk lub unieszkodliwienie.

Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców miasta zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, należy do zadań własnych miasta Jeleniej Góry.

W celu wywiązania się z powyższego obowiązku oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Jeleniej Góry, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze, uprzejmie informuje, że został uruchomiony na terenie spółki przy ul. Wolności 161/163 Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.

W Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 161/163 przyjmowane są nieodpłatnie odpady pochodzenia komunalnego dostarczane przez osoby fizyczne mieszkające na terenie miasta Jelenia Góra, legitymujące się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania. Jednocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. może odebrać odpłatnie od mieszkańców Jeleniej Góry zlecone rodzaje odpadów (opłata wg cennika zakładowego).

Do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Jeleniej Górze przyjmowane są wybrane odpady z grupy 20, mające charakter zarówno odpadów niebezpiecznych jak również odpadów innych niż niebezpieczne, takie jak: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne inne (opakowania po farbach, lakierach itp.), tworzywa sztuczne (inne niż PET), makulatura oraz szkło budowlane.

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z uruchomionego Punktu.

Z poważaniem

Wlodzimierz Mirosław Stasiak

Prezes Zarządu
 

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania