Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Siedlęcinie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, decyzją administracyjną wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, zamknięto składowisko odpadów komunalnych w Siedlęcinie i rozpoczęto jego rekultywację. Rekultywacja składowiska prowadzona była w oparciu o dokumentację pn.” Projekt formowania i rekultywacji skarp oraz uformowania kształtu przestrzennego kwater nadpoziomowych składowiska odpadów komunalnych w Siedlęcinie” wraz z aneksem sporządzoną przez firmę Abrys sp. z o.o. z Poznania.

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Siedlęcinie, realizowana była w oparciu o poniższe zakresy robót:

 1. prace przygotowawcze

 2. rekultywację techniczną

 3. rekultywację biologiczną

 4. prace porządkowe.

Ad.1)

Prace przygotowawcze polegały na:

 • rozbiórce dróg technologicznych. Zdemontowane płyty zostały wykorzystane do ułożenia drogi technologicznej prowadzącej na wierzchowinę składowiska.

 • demontażu instalacji odgazowującej – na czas prowadzenia robót związanych z korektą nachylenia skarp oraz ukształtowania bryły składowiska, instalacja została rozłączona i zdemontowana.

 • oczyszczeniu skarp składowiska oraz wierzchowiny z odpadów ponadgabarytowych.

Ad.2)

Rekultywacja techniczna obejmowała:

 • wykonanie korekty nachylenia skarp zewnętrznych kwatery składowiska

 • przemieszczenie mas odpadów do pustek eksploatacyjnych kwatery

 • przeprofilowanie drogi technologicznej prowadzącej zachodnią skarpą na wierzchowinę

 • wykonanie warstwy wyrównującej na skarpach i wierzchowinie

 • rozłożenie maty przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach

 • wykonanie drenażu tzw. „drenu francuskiego” na wierzchowinie składowiska.

Wykonano korektę nachylenia skarp zewnętrznych kwatery składowiska polegało na ściągnięciu ze skarp nadmiaru odpadów i przemieszczeniu ich do pustek eksploatacyjnych. Przemieszczone odpady na bieżąco podlegały zagęszczeniu.

W celu bezpieczniejszego wykonywania robót przy korekcie nachylenia skarp, wykonano półkę międzyskarpową.

Po zakończeniu prac związanych z korektą nachylenia skarp, została wykonana warstwa wyrównująca o miąższości 0,15 m.

Na warstwę wyrównująca została nałożona warstwa rekultywacyjna o miąższości 0,45 m. Na skarpach warstwa urodzajna tworzona była dwuetapowo. Na pierwszy fragment warstwy o miąższości 0,40 m i obsianej mieszanką traw, nałożono biomatę, a następnie rozścielono drugą warstwę ziemi o miąższości 0,05 m.

Zastosowana mata biodegradowalna z włókien kokosowych ma za zadanie zapobiegać erozji powierzchniowej, a głównie ustabilizować warstwę urodzajną podczas fazy ukorzeniania się roślin.

W celu zabezpieczenia skarp przed erozją wodną, wykonano na wierzchowinie składowiska drenaż, tzw. „dren francuski”. Rów został wyłożony geowłókniną i wypełniony kruszywem.

W trakcie robót na wierzchowinie zostały poddane renowacji i modernizacji 4 studnie odgazowujące. Studnie te mają służyć do oceny ilości wytwarzanego i emitowanego gazu oraz jego składu chemicznego (studnie badawczo – pomiarowe).

Ad.3)

Rekultywacja biologiczna ma na celu zapoczątkowanie procesów glebotwórczych, przywrócenie życia biologicznego i użyźnienie gleby.

W przypadku składowiska odpadów komunalnych w Siedlęcinie, w celu ulepszenia biologicznego warstwy urodzajnej zastosowano wysiew traw trwałych. Mieszanka została dobrana tak, by budujące je rośliny były wytrzymałe na zmienne warunki siedliskowe, a jednocześnie dobrze wpływały na fizyko – chemiczne właściwości gleby.

W mieszance wykorzystano następujące mieszanki traw:

 • mietlicę pospolitą (Agrotis vulgaris)

 • kostrzewę czerwoną (Festuca rubra)

 • rajgras angielski (lolium perenne)

 • tymotkę łąkową (Phleum pratense)

Aby odtworzyć miejsca dogodne dla rozwoju drobnej fauny i awifauny, wykonano na skarpach nasadzenia krzewów, takich jak:

 • jeżyna popielica (Rubus caesitus)

 • ostrężyna (Rubus plicatus)

 • leszczyna dzika (Coryllus avellana)

 • malina dzika (Rubus idaeus)
 • wierzba iwa (Salix caprea)

Ad.4)

Prace porządkowe polegały na uporządkowaniu rowu opaskowego ze znajdujących się w nim odpadów oraz uzupełnienie ogrodzenia terenu.

Ponadto uporządkowane zostało zaplecze składowiska polegające na wyburzeniu obiektów oraz splantowaniu terenu. 

 

Beneficjent projektu: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Siedlęcinie, gmina Jeżów Sudecki

Wartość projektu: 2 204,22 MLN PLN

Dotacja NFOŚiGW : 799,054 MLN PLN

Status Projektu: Zakończono

Strona Funduszu:nfosigw.gov.pl

   

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Strona Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania