REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY

Cmentarze, jako miejsce spoczynku osób zmarłych, są miejscem pamięci i wymagają szczególnej troski i
opieki ze strony osób na nich przebywających, które z uwagi na szacunek należny zmarłym, są zobowiązane
do zachowania ciszy i powagi.

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) cmentarzu – należy przez to rozumieć każdy z cmentarzy komunalnych w Jeleniej Górze, t.j.:
a) cmentarz przy ul. Sudeckiej 44 (stary),
b) cmentarz przy ul. Sudeckiej 68 (nowy),
c) cmentarz przy ul. Krośnieńskiej 18a w Cieplicach,
d) cmentarz przy ul. Romera w Sobieszowie.
2) dysponencie grobu – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała rezerwacji, wniosła odpowiednie
opłaty i nabyła uprawnienia do pochowania zwłok.

§ 2.


1. Cmentarze komunalne w Jeleniej Górze stanowią mienie Gminy Jelenia Góra w imieniu której, działa
Zarządca.
2. Biuro Zarządcy mieści się w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 44 i czynne jest w dni robocze od 700 do
1500
.
3. Dane Zarządcy: nazwa, adres, telefon, godziny urzędowania, godziny pełnienia dyżurów oraz niniejszy
regulamin, umieszcza się w widocznych miejscach na terenie cmentarzy.
4. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy sprawuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
§ 3.
Przebywanie na terenie cmentarzy dozwolone jest w godzinach ich otwarcia tj.:
1) w okresie od 1 kwietnia do 30 października od 800 do 2000,
2) w okresie od 3 listopada do 31 marca (za wyjątkiem 24 grudnia) od 800 do 1800,
3) w dniach 31 października, 1 i 2 listopada, 24 grudnia bez ograniczeń.

§ 4.

1. Na terenie cmentarzy zakazuje się:
1) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
2) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników,
3) umieszczania nekrologów w miejscach innych niż do tego wyznaczone,
4) ustawiania ławek, ogrodzeń, elementów małej architektury poza powierzchnię grobu,
5) sadzenia drzew i wysokich krzewów,
2. Bez zgody Zarządcy zabrania się poruszania się pojazdami po terenie cmentarza.

§ 5.


1. Uroczystości pogrzebowe rozpoczynają się w dni robocze od 900 do 1400, chyba że z Zarządcą uzgodniono
inaczej.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1181
2. Kopanie grobów i otwieranie grobowców do pogrzebu odbywa się w dni robocze od 700 do 1500. Powyższe
prace powinny być wykonane w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonywanie czynności pogrzebowych wymaga powiadomienia Zarządcy, co najmniej na jeden dzień
przed pochówkiem, w celu dokonania niezbędnych uzgodnień.

§ 6.

1. Przyjmowanie, wydawanie i przygotowanie zwłok do pochówku nie może odbywać się w trakcie
ceremonii pogrzebowych i nie może zakłócać ich przebiegu.
2. Osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 1. są zobowiązane podporządkować się do zaleceń
Zarządcy oraz pozostawienia wykorzystywanych pomieszczeń w czystości.
3. Przedsiębiorca wykonujący usługę pogrzebową zobowiązany jest do pozostawienia miejsca pochówku i
jego otoczenia w stanie czystym i uporządkowanym.

§ 7.

1. Dysponent grobu zobowiązany jest utrzymywać porządek miejsca i jego otoczenia.
2. Dysponent grobu nie może dokonywać nasadzeń, podkrzesywań, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i
wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych.
3. Dysponent grobu może, po uzgodnieniu z Zarządcą, kształtować grób z wykorzystaniem niskich
krzewów, tj. takich, które w postaci dorosłej nie przekraczają wysokości 1 metra, a ich pokrój jest
mniejszy niż szerokość grobu.

§ 8.

1. Roboty kamieniarsko - budowlane na cmentarzu, w szczególności budowa grobu murowanego,
ustawienie nagrobka, remont nagrobka, wykonanie wylewki wokół grobu, mogą być prowadzone
wyłącznie po uprzednim przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy przez Zarządcę.
2. Wykonywanie robót na grobach wymaga powiadomienia Zarządcy co najmniej na jeden dzień przed
rozpoczęciem prac, w celu dokonania niezbędnych uzgodnień.
3. Przekazanie terenu budowy wykonawcy robót następuje w formie pisemnego zezwolenia Zarządcy, które
powinno zawierać:
1) imię i nazwisko (nazwę firmy) i adres wykonawcy robót,
2) lokalizację miejsca robót: kwatera, rząd, grób,
3) rodzaj prowadzonych robót,
4) wymiary wytyczonego miejsca,
5) ustalenia dotyczące transportu materiałów, ziemi, gruzu oraz nagrobków lub elementów nagrobków
przeznaczonych do przywozu lub wywozu,
6) sposób zabezpieczenia grobów i nagrobków znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót,
7) klauzulę, w której wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na cmentarzu
zasad prowadzenia robót, do wywozu gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach budowlanych, a
także naprawienia wszelkich powstałych w wyniku prac szkód oraz przywrócenia otoczenia do stanu
poprzedniego.
4. Roboty można prowadzić w godzinach pracy Zarządcy, chyba że z Zarządcą uzgodniono inaczej. Prace
powinny być wykonane w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Zarządca, w przypadku stwierdzenia prowadzenia robót kamieniarsko-budowlanych niezgodnie
z warunkami zezwolenia lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, może je wstrzymać do czasu
usunięcia nieprawidłowości przez wykonawcę robót.
6. Zarządca dokonuje odbioru robót.
7. Zarządca może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy robót, który
uprzednio wykonał prace niezgodnie z warunkami zezwolenia.
8. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w sposób utrudniający dostęp
do sąsiednich kwater, bądź zakłócający komunikację wewnątrz cmentarza, dysponent grobu zobowiązany
jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Zarządcę.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1181
W przeciwnym razie stwierdzone nieprawidłowości zostaną usunięte przez Zarządcę, a kosztami
obciążony zostanie dysponent grobu.

§ 9.

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana tylko w przewidzianych przepisami prawa przypadkach.

§ 10.

1. Za miejsca cmentarne Zarządca pobiera opłaty, których wysokość ustala Rada Miejska Jeleniej Góry w
drodze uchwały.
2. W przypadku nie dokonania opłat za przedłużenie prawa do utrzymania miejsca na cmentarzu za grób
ziemny na okres kolejnych 20 lat, grób kwalifikuje się do likwidacji.
3. Informację o zakwalifikowaniu grobu do likwidacji Zarządca umieszcza na grobie oraz na tablicy
informacyjnej cmentarza czterokrotnie w ciągu danego roku (raz na kwartał).
4. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 11.

Sprawy sporne związane z funkcjonowaniem cmentarzy rozstrzygane będą przez Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry.

Wyszukaj termin odbioru odpadów

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów jest uzupełniana. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów dostepnego w sekcji Dokumenty do pobrania